جبران خسارت از سمت شرکت اینترنتی یا SLA
۱۴۰۱/۰۳/۰۱
جبران خسارت  از سمت شرکت اینترنتی یا SLA

جبران خسارت  از سمت شرکت اینترنتی یا SLA

کلمه ی SLA یا همان Service Level Agreement نوعی قرارداد است که با مشخص کردن سطح خدمات دریافتی ،در شرایطی که کیفیت خدمات با سطح تعیین شده در قرارداد مطابقت نداشته باشد به مشترک امکان درخواست جبران خسارت میدهد.برای اطلاع از ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاي سطح خدمات (SLA ) مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را مطالعه نمایید.