اینترنت پرسرعت +ADSL۲
لیست سرویس های نقره ای پرحجم
اینترنت پرسرعت +ADSL۲
نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۲مگ- ۱ماهه

مجموع آستانه مصرف ۸۰گیگ داخلی معادل ۴۰گیگ بین الملل

مدت۱ ماهه
سرعت۲۰۴۸ کیلوبیت
حجم۸۰ گیگ

 ۷۵۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۲مگ - ۳ماهه

مجموع آستانه مصرف ۲۴۰گیگ داخلی معادل ۱۲۰ گیگ بین الملل

مدت۳ ماهه
سرعت۲۰۴۸ کیلوبیت
حجم۲۴۰ گیگ

 ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۲مگ- ۶ماهه

مجموع آستانه مصرف ۴۸۰ گیگ داخلی معادل ۲۴۰ گیگ بین الملل

مدت۶ ماهه
سرعت۲۰۴۸ کیلوبیت
حجم۴۸۰ گیگ

 ۴,۲۷۵,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۲مگ - ۱۲ماهه

مجموع آستانه مصرف ۹۶۰ گیگ داخلی معادل ۴۸۰ گیگ بین الملل

مدت۱۲ ماهه
سرعت۲۰۴۸ کیلوبیت
حجم۹۶۰ گیگ

 ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۴مگ - ۱ماهه

مجموع آستانه مصرف ۲۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۰۰ گیگ بین الملل

مدت۱ ماهه
سرعت۴۰۹۶ کیلوبیت
حجم۲۰۰ گیگ

 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۴مگ - ۳ماهه

مجموع آستانه مصرف ۶۰۰ گیگ داخلی معادل ۳۰۰ گیگ بین الملل

مدت۳ ماهه
سرعت۴۰۹۶ کیلوبیت
حجم۶۰۰ گیگ

 ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۴مگ - ۶ماهه

مجموع آستانه مصرف ۱۲۰۰ گیگ داخلی معادل ۶۰۰ گیگ بین الملل

مدت۶ ماهه
سرعت۴۰۹۶ کیلوبیت
حجم۱۲۰۰ گیگ

 ۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۴مگ - ۱۲ماهه

مجموع آستانه مصرف ۲۴۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۲۰۰ گیگ بین الملل

مدت۱۲ ماهه
سرعت۴۰۹۶ کیلوبیت
حجم۲۴۰۰ گیگ

 ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۸مگ - ۱ماهه

مجموع آستانه مصرف ۴۰۰ گیگ داخلی معادل ۲۰۰ گیگ بین الملل

مدت۱ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۴۰۰ گیگ

 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۸مگ - ۳ماهه

مجموع آستانه مصرف ۱۲۰۰ گیگ داخلی معادل ۶۰۰ گیگ بین الملل

مدت۳ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۱۲۰۰ گیگ

 ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۸مگ - ۶ماهه

مجموع آستانه مصرف ۲۴۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۲۰۰ گیگ بین الملل

مدت۶ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۲۴۰۰ گیگ

 ۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۸مگ - ۱۲ماهه

مجموع آستانه مصرف ۴۸۰۰ گیگ داخلی معادل ۲۴۰۰ گیگ بین الملل

مدت۱۲ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۴۸۰۰ گیگ

 ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۱۶مگ - ۱ماهه

مجموع آستانه مصرف ۸۰۰ گیگ داخلی معادل ۴۰۰ گیگ بین الملل

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۸۰۰ گیگ

 ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۱۶مگ - ۳ماهه

مجموع آستانه مصرف ۲۴۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۲۰۰ گیگ بین الملل

مدت۳ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۲۴۰۰ گیگ

 ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۱۶مگ - ۶ماهه

مجموع آستانه مصرف ۴۸۰۰ گیگ داخلی معادل ۲۴۰۰ گیگ بین الملل

مدت۶ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۴۸۰۰ گیگ

 ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای پرحجم
سرویس نقره‌ای پرحجم ۱۶مگ - ۱۲ماهه

مجموع آستانه مصرف ۹۶۰۰ گیگ داخلی معادل ۴۸۰۰ گیگ بین الملل

مدت۱۲ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۹۶۰۰ گیگ

 ۲۵,۹۲۰,۰۰۰ ریال

خرید