اینترنت پرسرعت +ADSL۲
لیست سرویس های حجم
اینترنت پرسرعت +ADSL۲
حجم
حجم اضافه عادی

۲ گیگ

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۲ گیگ

 ۲۰,۰۰۰ ریال

خرید

حجم
حجم اضافه عادی

۳ گیگ

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۳ گیگ

 ۳۰,۰۰۰ ریال

خرید

حجم
حجم اضافه عادی

۵ گیگ

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۵ گیگ

 ۵۰,۰۰۰ ریال

خرید

حجم
حجم اضافه عادی

۱۰ گیگ

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۱۰ گیگ

 ۱۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

حجم
حجم اضافه عادی

۲۰ گیگ

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۲۰ گیگ

 ۴۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

حجم
حجم اضافه عادی

۵۰ گیگ

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۵۰ گیگ

 ۵۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

حجم
حجم اضافه عادی

۱۰۰ گیگ

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۱۰۰ گیگ

 ۹۷۰,۰۰۰ ریال

خرید

حجم
حجم اضافه عادی

۵۰۰ گیگ

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۵۰۰ گیگ

 ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

حجم
گیگ باکس ۷ گیگ ۱ روزه

۳.۵ گیگ بین الملل یا ۷ گیگ داخلی

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۷ گیگ

 ۳۰,۰۰۲ ریال

خرید

حجم
گیگ باکس ۲۵ گیگ ۷ روزه

۱۲.۵ گیگ بین الملل یا ۲۵ گیگ داخلی

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۲۵ گیگ

 ۱۳۰,۰۰۰ ریال

خرید

حجم
گیگ باکس۵۵گیگ ۱۵ روزه

۲۷.۵ گیگ بین الملل یا ۵۵ گیگ داخلی

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۵۵ گیگ

 ۳۰۰,۰۲۵ ریال

خرید

حجم
گیگ باکس ۱۵۰ گیگ ۳۰ روزه

۷۵ گیگ بین الملل یا ۱۵۰ گیگ داخلی

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۱۵۰ گیگ

 ۸۵۰,۰۵۰ ریال

خرید

حجم
حجم اضافه عادی

۲۰۰

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۲۰۰ گیگ

 ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

خرید