اینترنت پرسرعت +ADSL۲
لیست سرویس های جشنواره
اینترنت پرسرعت +ADSL۲
ثبت نام
جشنواره
جشنواره ثبت نام ۸ مگ - ۶ ماهه

مجموع آستانه مصرف ۴۰۰۰ گيگ داخلي معادل ۲۰۰۰ گيگ بين الملل

مدت۶ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۴۰۰۰ گیگ

 ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

ثبت نام
جشنواره
جشنواره ثبت نام ۸ مگ ۳ ماهه

۲۰۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۰۰۰ گیگ بین الملل

مدت۳ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۲۰۰۰ گیگ

 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

جشنواره
سرويس اينترانت ملي ۲مگ-۱۲ ماهه

(مجموع ترافيک ۱۹۲۰ گيگ داخلي)

مدت۱۲ ماهه
سرعت۲۰۴۸ کیلوبیت
حجم۱۹۲۰ گیگ

 ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

ثبت نام
جشنواره
سرويس فروش ويژه آذربايجان شرقي ۸ مگ-۶ماهه

(مجموع آستانه مصرف ۳۰۰۰گيگ داخلي معادل ۱۵۰۰ گيگ بين الملل)

مدت۶ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۳۰۰۰ گیگ

 ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

ثبت نام
جشنواره
جشنواره ثبت نام برنزي ۸مگ-۳ماهه

(مجموع آستانه مصرف ۶۰۰ گيگ داخلي معادل ۳۰۰ گيگ بين الملل)

مدت۳ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۶۰۰ گیگ

 ۷۵۰,۰۰۰ ریال

خرید

ثبت نام
جشنواره
جشنواره ثبت نام ۸ مگ-۱۲ ماهه

(مجموع آستانه مصرف ۴۰۰۰ گيگ داخلي معادل ۲۰۰۰گيگ بين الملل)

مدت۱۲ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۴۰۰۰ گیگ

 ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

ثبت نام
جشنواره
جشنواره ثبت نام ۸ مگ-۱۲ ماهه

(مجموع آستانه مصرف ۲۰۰۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۰۰۰۰ گیگ بین الملل)

مدت۱۲ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۲۰۰۰۰ گیگ

 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خرید