اینترنت پرسرعت +ADSL۲
لیست سرویس های نقره ای کم حجم
اینترنت پرسرعت +ADSL۲
نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۲مگ - ۱ماهه

مجموع آستانه مصرف ۵۰ گیگ داخلی معادل ۲۵ گیگ بین الملل

مدت۱ ماهه
سرعت۲۰۴۸ کیلوبیت
حجم۵۰ گیگ

 ۵۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۲مگ - ۳ماهه

مجموع آستانه مصرف ۱۵۰ گیگ داخلی معادل ۷۵ گیگ بین الملل

مدت۳ ماهه
سرعت۲۰۴۸ کیلوبیت
حجم۱۵۰ گیگ

 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۲مگ - ۶ماهه

مجموع آستانه مصرف ۳۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۵۰ گیگ بین الملل

مدت۶ ماهه
سرعت۲۰۴۸ کیلوبیت
حجم۳۰۰ گیگ

 ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۲مگ - ۱۲ماهه

مجموع آستانه مصرف ۶۰۰ گیگ داخلی معادل ۳۰۰ گیگ بین الملل

مدت۱۲ ماهه
سرعت۲۰۴۸ کیلوبیت
حجم۶۰۰ گیگ

 ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۴مگ - ۱ماهه

مجموع آستانه مصرف ۱۰۰ گیگ داخلی معادل ۵۰ گیگ بین الملل

مدت۱ ماهه
سرعت۴۰۹۶ کیلوبیت
حجم۱۰۰ گیگ

 ۸۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۴مگ - ۳ماهه

مجموع آستانه مصرف ۳۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۵۰ گیگ بین الملل

مدت۳ ماهه
سرعت۴۰۹۶ کیلوبیت
حجم۳۰۰ گیگ

 ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۴مگ - ۶ماهه

مجموع آستانه مصرف ۶۰۰ گیگ داخلی معادل ۳۰۰ گیگ بین الملل

مدت۶ ماهه
سرعت۴۰۹۶ کیلوبیت
حجم۶۰۰ گیگ

 ۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۴مگ - ۱۲ماهه

مجموع آستانه مصرف ۱۲۰۰ گیگ داخلی معادل ۶۰۰ گیگ بین الملل

مدت۱۲ ماهه
سرعت۴۰۹۶ کیلوبیت
حجم۱۲۰۰ گیگ

 ۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۸مگ - ۱ماهه

مجموع آستانه مصرف ۱۶۰ گیگ داخلی معادل ۸۰ گیگ بین الملل

مدت۱ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۱۶۰ گیگ

 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۸مگ - ۳ماهه

مجموع آستانه مصرف ۴۸۰ گیگ داخلی معادل ۲۴۰ گیگ بین الملل

مدت۳ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۴۸۰ گیگ

 ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۸مگ - ۶ماهه

مجموع آستانه مصرف ۹۶۰ گیگ داخلی معادل ۴۸۰ گیگ بین الملل

مدت۶ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۹۶۰ گیگ

 ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۸مگ - ۱۲ماهه

مجموع آستانه مصرف ۱۹۲۰ گیگ داخلی معادل ۹۶۰ گیگ بین الملل

مدت۱۲ ماهه
سرعت۸۱۹۲ کیلوبیت
حجم۱۹۲۰ گیگ

 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۱۶مگ - ۱ماهه

مجموع آستانه مصرف ۳۲۰ گیگ داخلی معادل ۱۶۰ گیگ بین الملل

مدت۱ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۳۲۰ گیگ

 ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۱۶مگ - ۳ماهه

مجموع آستانه مصرف ۹۶۰ گیگ داخلی معادل ۴۸۰ گیگ بین الملل

مدت۳ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۹۶۰ گیگ

 ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۱۶مگ - ۶ماهه

مجموع آستانه مصرف ۱۹۲۰ گیگ داخلی معادل ۹۶۰ گیگ بین الملل

مدت۶ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۱۹۲۰ گیگ

 ۹,۱۲۰,۰۰۰ ریال

خرید

نقره ای کم حجم
سرویس نقره ای کم حجم ۱۶مگ - ۱۲ماهه

مجموع آستانه مصرف ۳۸۴۰ گیگ داخلی معادل ۱۹۲۰ گیگ بین الملل

مدت۱۲ ماهه
سرعت۱۶۳۸۴ کیلوبیت
حجم۳۸۴۰ گیگ

 ۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال

خرید